UTKHOCA.COM – Gi?i thi?u ??n b?n bè g?n xa trên m?i mi?n t? qu?c, nh?ng món ?n dân dã, bình d? mà thân th??ng g?n li?n ký ?c, tu?i th? c?a mi?n quê:

 • L?p x??ng t??i, L?p x??ng tr?ng mu?i
 • Bánh ph?ng tôm
 • Khô cá lóc
 • Khô cá ?iêu h?ng
 • Khô cá ch?ch
 • Khô nhái
 • Khô cá s?c…

Ngoài ra còn có các lo?i m?m Mi?n Tây

 • M?m tép ?u ??
 • M?m ba khía
 • M?m cá linh
 • M?m cá s?c
 • M?m cá lóc
 • M?m cá ch?t…